Stowarzyszenie Lider Pojezierza

loga5Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” obejmuje swoją aktywnością teren gmin, z których większość leży na Pojezierzu Myśliborskim. Jest to obszar bardzo atrakcyjny przyrodniczo i kulturowo: lesisty i jeziorny z bogatym dziedzictwem historycznym i interesującą społecznością lokalną o różnorodnym pochodzeniu. Obszar położony jest stosunkowo niedaleko trzech dużych aglomeracji: szczecińskiej, berlińskiej i poznańskiej, dla których stanowić może interesujące zaplecze turystyczne i rekreacyjne.

Zasoby przyrodnicze i kulturowe Pojezierza Myśliborskiego są wielką wartością, a ich wyjątkowość podkreśla innowacyjność i pomysłowość ich wykorzystania. Las, jezioro, rzeka, zabytki przyrodnicze i architektoniczne, pamięć o związanych z miejscem postaciach i wydarzeniach są znakomitym punktem wyjścia dla różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturowych. Społeczność lokalna efektywnie uczy się wykorzystywać te zasoby.
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” poprzez inicjatywy swoich członków uruchamia i stałe wzmacnia proces ciągłego uczenia się mieszkańców obszaru. Wdrażając Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, podnosi jakość edukacji młodzieży, poszerza możliwości edukacji ustawicznej dorosłych, tworzy miejsca pracy poza rolnictwem, stwarza możliwość szybkiego wiązania efektów uczenia się z podnoszeniem intensywności działań społecznych, kulturowych i gospodarczych, czego końcowym efektem jest podniesienie jakości życia na obszarze działania LGD.

W uruchamianiu i podtrzymywaniu tego procesu w następnej perspektywie 2014-2020 widzi swoje zadanie Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, która tak określa swoją dotychczasową misję: Przekształcenie Pojezierza Myśliborskiego w region uczący się, wykorzystujący w sposób innowacyjny zasoby naturalne i i kulturowe dla rozwijania gospodarki opartej na wiedzy.

Naszym hasłem przewodnim jest:
„WODA-DRZEWO-MYŚL – SŁOWA, KTÓRE JEDNOCZĄ”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.