Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

loga2Organizacja powstała w roku 2006 na terenie czterech gmin jako Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Goleniów, Osina, Przybiernów, Stepnica. W latach 2007 – 2008 Stowarzyszenie zrealizowało projekt z Pilotażowego Programu Leader + Schemat II na kwotę 744.250 zł,w ramach którego zostało przeprowadzonych wiele szkoleń i warsztatów.

Stowarzyszenie w roku 2008 podjęło decyzję o rozszerzeniu obszaru swojej działalności o gminy: Maszewo i Nowogard, zmieniając tym samym nazwę na Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Stowarzyszenie jest Lokalną Grupą Działania (LGD) i jako partnerstwo terytorialne trzech sektorów: publicznego, prywatnego (gospodarczego) i społecznego (pozarządowego) zrzesza około 60 członków. Kluczowym etapem procesu budowy partnerstwa Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego było opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Jest to dokument, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). Istota Lokalnej Strategii Rozwoju polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.

Od 2011r. w ramach działania 4/4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Stowarzyszenie wspiera działania, które inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców i mają charakter edukacyjny. Program jest prowadzony z myślą o stowarzyszeniach z obszaru LGD, sołectwach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej. W ramach działań aktywizujących wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na organizację warsztatów, zajęć i szkoleń. W 8 naborach złożono 264 wnioski, których łączna wartość dofinansowania z PROW wyniosła 203 600 zł.W działaniach wzięło udział ponad 4 tysiące osób. W latach 2010-2013 Stowarzyszenie przeprowadziło cykl edukacyjny dla liderów oraz animatorów z małych społeczności województwa zachodniopomorskiego pn.Szkoła Animatorów Wiejskich. Stowarzyszenie od 2013 roku realizuje projekt na rzecz rozwoju przedsiębiorczości z użyciem gry edukacyjno-symulacyjnej pod nazwą „Chłopska Szkoła Biznesu”wydanej przez Małopolski Instytut Kultury. Uczniowie mogą się sprawdzić w roli przedsiębiorców i rozwijać umiejętności negocjacyjne oraz umiejętności szacowania i podejmowania ryzyka ekonomicznego.

W ramach działania 4/4.21 Wdrażanie projektów współpracy Stowarzyszenie wraz z partnerami zrealizowało następujące projekty:I Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego (2010r.), II Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego (2011r.), Leaderowskie Zloty Rowerowe „Z rowerem za pan brat, bierz uśmiech i dawaj w świat” (2012r.), Wojewódzkie Targi Wielobranżowe Aktywny Senior (2013r.) oraz„Włóczykije Pojezierza” (2014r.). W czasie swojej działalności LGD zrealizowała siedem projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem tego działania jest pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.Łącznie ze szkoleń i warsztatów realizowanych przez LGD w ramach PO KL skorzystało 364 mieszkańców gmin z powiatu goleniowskiego.

Praktyka podejścia Leadera w dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego poprzez realizację oddolnie wskazanych pomysłów wzmocniło lokalną tożsamość, zintegrowało i zaktywizowało lokalną społeczność oraz pokazało zasadność i celowość korzystania z dofinansowania ze środków unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.