Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości

loga1Lokalna Grupa Działania została zawiązana w 2006 roku na terenie sześciu gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew. Gminy te tworzą powiat pleszewski. 

W latach 2006 – 2008 Lokalna Grupa Działania „Wspólnie dla Przyszłości” zrealizowała projekt z Pilotażowego Programu Leader + Schemat II pt: „Wspólnie dla Przyszłości – razem zajdziemy dalej”. W trakcie realizacji PPL+ przeprowadzono szereg spotkań, które umożliwiły umocnienie partnerstwa w Stowarzyszeniu. Szeroko zakrojona informacja w społeczności lokalnej spowodowała, że do stowarzyszenia przystąpili nowi członkowie reprezentujący w szczególności sektor gospodarczy i społeczny.

Kolejnym kluczowym etapem procesu budowy partnerstwa LGD SWDP była inicjatywa przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007 – 2013 oś IV LEADER. Realizując projekt Stowarzyszenie aktywizuje mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, promuje obszary wiejskie, udziela wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 oś IV LEADER. Stowarzyszenie realizując LSR stawia sobie trzy główne cele:

  • Innowacja jako element rozwoju gospodarczego LGD,
  • Rozwój i integracja społeczeństwa opartego na wiedzy,
  • Zasoby przyrodniczo-krajoznawcze oraz dziedzictwo kulturowe jako podstawa rozwoju jakości życia. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015r.

W okresie od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”  zrealizowała projekt pod nazwą „Przeskocz mur – aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn zamieszkujących obszary wiejskie powiatu pleszewskiego”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 20 długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 25-34 lat z obszarów wiejskich w powiecie pleszewskim. W ramach projektu zrealizowany został kompleksowy program szkoleniowy obejmujący bezpłatne warsztaty komputerowe oraz warsztaty aktywności zawodowej.

W okresie od 10.01.2011 r. do 31.05.2011 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”  zrealizowała projekt pod nazwą „Zielone światło – aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pleszewskim”. Projekt  realizowany był w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projektem zostało objętych 20 uczestników -  15 kobiet i 5 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 lat pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar powiatu pleszewskiego. W ramach projektu zrealizowano kompleksowy program szkoleniowy obejmujący bezpłatne warsztaty gastronomiczne, warsztaty w zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej, szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz warsztaty aktywności zawodowej.

Obecnie Stowarzyszenie realizuje z czterema Lokalnymi Grupami Działania z Województwa Zachodniopomorskiego projekt współpracy pn. „Włóczykije pojezierza”. W ramach projektu wyznaczonych i oznakowanych zostanie na naszym obszarze 12 nowych ścieżek Nordic Walking oraz powstanie mobilny przewodnik turystyczny. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś IV LEADER.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.